WEBBALL : 7433, type : Book Section, mots-clés : waf;caf;nga;cmr;lng;grm;u.811;
Langue(s) traitée(s) : Adamawa-Ful (00052).    Langue du texte : de

Gottschligg, Peter (1998). Nominale Formen im Adamawa-Ful. In Fiedler, I., C. Griefenow-Mewis & B. Reineke (Ed), Afrikanische Sprachen im Brennpunkt der Forschung: linguistische Beiträge zum 12. Afrikanistentag, Berlin, 3.-6. Oktober 1996, Köln : Rüdiger Köppe Verlag.

Date de la dernière modification : 2008-03-07