WEBBALL : 10060, type : Journal Article, mots-clés : waf;nga;lng;lcl;x.513;
Langue(s) traitée(s) : Dera ~ Kanakuru (01700).    Langue du texte : de

Jungraithmayr, Herrmann (1972). Studien zum Dera (Kanakuru). Teil I: Einleitung mit Verbreitungsskizze. Africana marburgensia 5-2., pp. 57-62.

Date de la dernière modification : 2007-09-14