10 langues concernées

48 titres trouvés

[22091]   [Anonymous] (1948) : Internationale linguistische expeditie op de Bantoe-Soedaneze grenslijn 1949-1950
[2475]   Bittremieux, Leo (1946) : Het bantoe koppelwoordje -a
[2617]   Blok, H. P. (1949) : Opmerkingen naar aanleiding van eenige Bantoe-werkwoordsformen
[2704]   Boeck, L. B. de (1950) : Eigenaardige toonstructuur van enkele Bantoetalen en het noord-westen van Belgisch-Kongo
[3517]   Burssens, Amaat F. S. (1954) : Inleiding tot de studie van de Kongolese bantoetalen/Introduction à l’étude des langues bantoues du Congo Belge
[4302]   Coertze, Pieter Johannes (1936) : Die betekenis en funksie van die voorvoegsel van die sewende klas van selfstandige naamwoorde in die Sotho-Tswana groep van bantoetale
[4363]   Cole, Desmond Thorne (1953) : Fanagalo en die Bantoe-tale van Suid-Afrika
[4845]   Daeleman, Jan (1956) : Vergelijkende studie van enkele noordwestelijke bantoetalen
[5375]   Dierks, F. A. J. (1969) : Die bydrae tot die Bantoetaalkunde wat deur Lichenstein, Appleyard and Bleek gelewer is
[5524]   Doke, Clement Martyn (1925) : Die Bantoetale
[6224]   Endemann, Theodor Martin Helmuth (1960) : Die gebied en taak van die Bantoe-taalkunde
[6567]   Ferreira, Jan Abraham (1969) : Beskrywingsprobleme in die Bantoetaalstudie
[6569]   Ferreira, Jan Abraham (1973) : Uitbouing van bantoetaalstudie
[7757]   Groenewald, P. S. (1983) : Verslag: die onderrig van Bantoetale aan Blanke studente
[8462]   Heijboer, B. M. (1948) : kp en gb in noord-bantoe
[8748]   Heyboer, B. (1948) : kp en gb en noord-bantoe
[9688]   Jacobs, John (1965) : De reflexen van de oerbantoe-consonantfonemen in de talen van de zone C ; deel 1
[9689]   Jacobs, John (1966) : De reflexen van de oerbantoe-consonantfonemen in de talen van de zone C ; deel 2
[11065]   Kock, J. H. M. (1992) : Relatiefomskrywing in die Suid-Afrikaanse Bantoetale, met besondere verwysing na Noord-Sotho
[12270]   Loggerenberg, J. C. van (1961) : ’n Fonologiese vergelyking van die Sothodialekte met Oer-Bantoe: ’n bydrae tot die fonologiese vergelyking van die Sotho-dialekte onderling, as ook tot die fonologiese vergelyking van die Sotho-dialekte met Oer-Bantoe
[12385]   Louwrens, Louis J. (1981) : ’n Perspektief op Wilkes se delesie-hipotese oor pronominalisasie in Bantoe
[12387]   Louwrens, Louis J. (1981) : Wat spook tans in die Bantoetaalkunde? ’n Oorsig van enkele taalteoretiese tendense in die Bantoetaalkunde in Suid-Afrika sedert 1971
[12392]   Louwrens, Louis J. (1985) : Die verhouding “Bantoetaalkunde en algemene taalwetenskap”: die dilemma van die kontemporêre Bantoegrammatikus
[13477]   Meeussen, Achille Emiel (1954) : Klinkerlengte in het Oerbantoe
[13479]   Meeussen, Achille Emiel (1954) : Werkwoordafleiding in mongo en oerbantoe
[13480]   Meeussen, Achille Emiel (1954) : Oerbantoe ny- en nj-
[13483]   Meeussen, Achille Emiel (1956) : Lexiko-statistiek van het bantoe: Bobangi en Zulu
[13493]   Meeussen, Achille Emiel (1962) : De tonen van subjunktief en imperatief en het bantoe
[16568]   Plessis, J. A. du (1968) : Die foneem as spreidingskategorie in die Suid-Afrikaanse bantoetale, met besondere verwysing na Venda
[16706]   Posselt, Edgar (1975) : ’n Vergelykende studie van die klanke van oer-bantoe met dié van Nguni
[16715]   Posthumus, Lionel C. (1978) : Die kopulatiewe in Zulu met verwysing na ander Bantoetale
[16824]   Prinsloo, Daniël Jacobus (1981) : ’n Kritiese oorsig van bestaande beskouinge oor lokatiefvorming in Bantoe met besondere verwysing na Noord-Sotho
[17382]   Rop, Albert Jozef de (1954) : Bantoe J en G vergeleken met het Lomongo
[17962]   Schadeberg, Thilo C. (1985) : Classificatie van naamwoorden en dingen in het bantoe
[18909]   Staden, Paul Michael Siegfried von (1978) : Gesag en norm in die beskrywing van Bantoetale
[18910]   Staden, Paul Michael Siegfried von (1979) : Bantoetaalstudie en -onderrig: verlede, hede en toekoms
[18961]   Stappers, Leo (1965) : Het hoofdtelwoord in de Bantoe-talen
[18962]   Stappers, Leo (1967) : Het passief suffix -u- in de Bantoe-talen
[21526]   Wyk, Egidius B. van (1958) : Woordverdeling in Noord-Sotho en Zoeloe: ’n bydrae tot die vraagstuk van woordidentifikasie in die Bantoetale
[21528]   Wyk, Egidius B. van (1962) : Die Bantoetaalkunde as beskrywende taalwetenskap
[21529]   Wyk, Egidius B. van (1966) : Die Bantoetale: ’n beknopte algemene oorsig
[21531]   Wyk, Egidius B. van (1968) : Die invloed van die Europese tale en die Europese linguistiese tradisie op die studie van die Bantoetale
[21805]   Ziervogel, Dirk (1948) : Lokatiefvorming met pre- en suffikse in die Bantoetale
[21819]   Ziervogel, Dirk (1961) : ’n Vergelykende benadering van die omskrywingskonstruksie in die Suid-Afrikaanse Bantoetale
[21820]   Ziervogel, Dirk (1964) : Bantoetaalstudie in Suid-Afrika
[21822]   Ziervogel, Dirk (1965) : Die probleme van leksikografie in die suid-afrikaans Bantoetale
[21823]   Ziervogel, Dirk (Ed) (1967) : Handboek van spraakklanke en klankveranderinge in die Bantoetale van Suid-Afrika
[21949]   Zyl, D. P. J. van (1940) : Die vorm van die kwalifikatief in die Bantoetale van die Unie