WEBBALL : 8458, type : Journal Article, mots-clés : nea;etp;ltr;lng;dct;v.711;
Langue(s) traitée(s) : Fazoglo (*).    Langue du texte : de

Heepe, Martin (1929). Tutschekiana II: L. Tutschek, Fazoglo Vokabular, Deutsch-Fazoglo; K. Tutschek, Aufzeichnungen; L. Tutschek, Fazoglo-Texte [herausgegeben von Martin Heepe]. Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen 32-III. Abt.., pp. 1-40.

Date de la dernière modification : 2007-09-10