WEBBALL : 5718, type : Journal Article, mots-clés : waf;lng;grm;smn;
Langue du texte : de

Drexel, Albert (1929). Von Entstehungswert der grammatischen Genusw├Ârter. Bibliotheca africana 3., pp. 231-241.

Date de la dernière modification : 2007-08-28