WEBBALL : 18367, type : Journal Article, mots-clés : naf;nea;egp;lng;grm;x.600;
Langue(s) traitée(s) : Koptisch (02241).    Langue du texte : de

Sethe, Kurt (1929). Bemerkungen zu W. Till’s Achmimisch-koptischer Grammatik. Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 64., pp. 65-71.

Date de la dernière modification : 2008-03-22