Ensemble : Varia / Kadugli

Density Analysis

6 langues

01436. kanga [kcp]
01437. katcha-kadugli-miri [xtc]
01442. keiga [kec]
01440. krongo [kgo]
01438. tulishi [tey]
01441. tumtum [tbr]