WEBBALL : 21282, type : Journal Article, mots-clés : naf;nea;lng;x.100;
Langue(s) traitée(s) : hamitosemitisch (90003).    Langue du texte : de

Willms, Alfred (1968). Inwieweit kann die Berbersprachforschung der hamitosemitischen Sprachvergleichung dienen?. Der Islam 44., pp. 174-194.

Date de la dernière modification : 2007-09-18