Ensemble : Niger-Congo / Mande / Oriental / Sud

Density Analysis

11 langues

01480. beng [nhb]
02209. dan (blowo) [daf]
01478. dan (yakouba) [daf]
01481. gban (gagu) [ggu]
01475. gouro [goa]
01477. mano (mann) [mev]
01482. mwan [moa]
02455. ngen [gnj]
01479. toura [neb]
01483. wan [wan]
01476. yaure [yre]