WEBBALL : 9664, type : Book, mots-clés : waf;caf;cmr;lng;dct;bnt;a.24;
Langue(s) traitée(s) : Duala (00501).    Langue du texte : de

Ittmann, Johannes (1976). Wörterbuch der Duala-Sprache (Kamerun). Berlin : Dietrich Reimer Verlag. xxvii, 675 pp. (Bearbeitet und herausgegebt von Emmi Kähler-Meyer)

Date de la dernière modification : 2007-09-14