WEBBALL : 8994, type : Book Section, mots-clés : waf;cvi;lng;grp;scl;z.y.350;
Langue(s) traitée(s) : Kreol (kapverdisch) (02159).    Langue du texte : de

Holzer, P. (1991). Der Stand der Kodifizierung des kapverdischen Kreolisch. In Dahmen, W., O. Gsell, G. Holtus, J. Kramer, M. Metzeltin & O. Winkelmann (Ed), Zum Stand der Kodifizierung romanischer Kleinsprachen, Tübingen : Gunter Narr Verlag., pp. 313-327.

Date de la dernière modification : 2007-07-20