WEBBALL : 8980, type : Journal Article, mots-clés : naf;nea;eaf;lng;lxl;x.300;x.200;v.110;v.120;v.130;v.140;
Langue(s) traitée(s) : Nilo-Hamitisch-Kuschitisch-Semitisch (*? G).    Langue du texte : de

Hohenberger, Johannes (1978). Lexikalische Gleichungen Nilo-Hamitisch-Kuschitisch-Semitisch. Africana marburgensia 11., pp. 43-54.

Date de la dernière modification : 2007-09-18