WEBBALL : 8528, type : Edited Book, mots-clés : naf;waf;caf;nea;eaf;mli;ngr;brk;bnn;nga;sdn;etp;ert;chd;drc;kny;tnz;lng;lcl;grm;phn;v.110;v.120;v.130;v.140;v.150;v.160;v.170;v.180;v.190;v.210;v.220;v.230;v.310;v.320;v.410;v.420;v.430;v.440;v.450;v.460;v.470;v.480;v.510;v.520;v.530;v.540;v.550;v.560;v.610;v.620;v.710;v.810;v.910;v.920;v.930;y.001;
Langue(s) traitée(s) : Nilosaharanisch (90115).    Langue du texte : de

Heine, Bernd, Thilo C. Schadeberg & H. Ekkehard Wolff (Ed) (1981). Die Sprachen Afrikas. Bd 3: Nilosaharanisch. Hamburg : Helmut Buske Verlag., pp. 263-328.

ISBN(10) 3-87118-490-X
Date de la dernière modification : 2007-09-20