WEBBALL : 8495, type : Journal Article, mots-clés : eaf;ugn;lng;dct;v.922;
Langue(s) traitée(s) : Ik (01953).    Langue du texte : de

Heine, Bernd (1975/76). Ik, eine ostafrikanische Restsprache: historische Entwicklung und Vokabular. Afrika und √úbersee 59., pp. 31-56.

Date de la dernière modification : 2007-07-18