WEBBALL : 8299, type : Book, mots-clés : waf;nga;lng;grm;x.522;
Langue(s) traitée(s) : Gùrdùn ~ Gùrùntùm (01748).    Langue du texte : en

Haruna, Andrew (2003). A grammatical outline of Gùrdùn/Gùrùntùm (southern Bauchi, Nigeria). Köln : Rüdiger Köppe Verlag. xiv, 144 pp.

ISBN(10) 3-89645-461-7
Date de la dernière modification : 2008-04-09