WEBBALL : 6582, type : Journal Article, mots-clés : naf;waf;nga;ngr;lng;scl;x.511a;
Langue(s) traitée(s) : Haussa (01684).    Langue du texte : de

Feyer, Ursula (1947). Haussa als Verkehrssprache. Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft 1-3., pp. 108-129.

Date de la dernière modification : 2007-09-17