WEBBALL : 5719, type : Journal Article, mots-clés : waf;lng;smn;u.811;
Langue(s) traitée(s) : ful (*).    Langue du texte : de

Drexel, Albert (1929?). Psychologische Erw├Ągungen zum fulschen Anlautswechsel. Bibliotheca africana 3-4., pp. 299-316.

Date de la dernière modification : 2008-06-05