WEBBALL : 5598, type : Book Section, mots-clés : nea;lng;phn;rcn;x.300;
Langue(s) traitée(s) : kushitskikh (90042).    Langue du texte : ru

Dolgopolʼskij, Aron B. (1972). Materiali po sravnitel’no-istoricheshkoy fonetike kushitskikh yazikov: velarniy zvonkiy v anlaute. In Okhotina, N. V. & B. A. Uspensky (Ed), Problemi afrikanskogo yazikoznaniya: tipologiia, komparativistika, opisanie iazykov, Moskva : Nauka., pp. 197-216.

Date de la dernière modification : 2007-09-18