WEBBALL : 5201, type : Book, mots-clés : saf;rsa;lng;dct;bnt;s.42;
Langue(s) traitée(s) : Zulu (00462).    Langue du texte : en

Dent, George Robinson (1975). Zulu dictionary: English-Zulu, Zulu-English. New York : Sacrograph. (Edited by C. L. S. Nyembezi)

Date de la dernière modification : 2007-08-27