WEBBALL : 4958, type : Journal Article, mots-clés : saf;nmb;lng;ant;bnt;k.33a;r.31;w.311;
Langue du texte : de

Dammann, Ernst (1956/57). Die Sprache als Ausdruck des Denkens, erläutert an südwestafrikanischen Sprachen. Journal der Südwestafrikanischen Wissenschaftlichen Gesellschaft 12., pp. 69-80.

Date de la dernière modification : 2007-06-22