WEBBALL : 4815, type : Journal Article, mots-clés : waf;nga;ant;hst;lng;v.930;
Langue(s) traitée(s) : * (*).    Langue du texte : de

Cyffer, Norbert, Herrmann Jungraithmayr, E. Platte & R. Vogels (1994). Auf den Spuren vergangener Kulturen: Dynamik ethnischer und sprachlicher Prozesse im Mega-Tschad-Raum. Forschung Frankfurt: Wissenschaftsmagazin der Johann Wolfgang Goethe-Universit├Ąt, Frankfurt-am-Main 4., pp. 259-272.

Date de la dernière modification : 2007-08-28