WEBBALL : 3294, type : Journal Article, mots-clés : eaf;lng;lxl;smn;bnt;g.42;
Langue(s) traitée(s) : Kujitegemea (*).    Langue du texte : de

Bromber, Katrin (1991). “Kujitegemea”: Versuch einer semantischen Beschreibung. Afrikanistische Arbeitspapiere (AAP) 28., pp. 101-121.

Date de la dernière modification : 2008-04-28