WEBBALL : 3098, type : Journal Article, mots-clés : nea;sdn;etp;lng;lxl;x.400;y.001;
Langue(s) traitée(s) : meroitisch (02301), omotisch (90134).    Langue du texte : de

Böhm, Gerhard (1986). Beobachtungen zur Frage meroitisch-omotischer Wortbeziehungen. Beiträge zur Sudanforschung 1., pp. 115-120.

Date de la dernière modification : 2007-09-18