WEBBALL : 28988, type : Electronic Source, mots-clés : waf;ghn;lng;dct;u.243;
Langue(s) traitée(s) : Likpakpaanl (Konkomba) (01342).    Langue du texte : en

Steele, Mary (ed.) (2015). Likpakpaanl – English Dictionary .

URL : https://www.webonary.org/likpakpaanl/
Date de la dernière modification : 2024-01-03