WEBBALL : 28730, type : Electronic Document, mots-clés : waf;nga;lng;dct;t.122;
Langue(s) traitée(s) : Mboa (00130), Nagumi (02268), Zaambo (00142), Bwazza (00142), Mbula (00142), Bile (00133), Mama (00141), Mbaru (00140), Kulung (00138), Duguri (00134), Làbír=Jaku (00139), Zhar=Bankal (00137).    Langue du texte : en

Blench, Roger M. (2006).

URL : http://www.rogerblench.info/Language/Niger-Congo/Bantu/A60/Jarawan/Jarawan%20Bantu.pdf
Date de la dernière modification : 2022-03-11