WEBBALL : 28488, type : Journal Article, mots-clés : waf;caf;cmr;phn;grm;scl;t.201;
Langue(s) traitée(s) : Akum (00821).    Langue du texte : en

Kempf, Viktoria & Tamara Prischnegg (2020). A sketch of Akum (Southern Jukunoid). Afrika und √úbersee 93., pp. 299-326.

URL : https://journals.sub.uni-hamburg.de/hup1/afrikaunduebersee/issue/view/10
ISSN: 0002-0427
Date de la dernière modification : 2022-01-12