WEBBALL : 28449, type : Journal Article, mots-clés : waf;brk;ghn;lng;grm;u.221;
Langue(s) traitée(s) : Kusaal (01358).    Langue du texte : en

Abubakari, Hasiyatu (2021). Noun class system of Kusaal. Studies in African Linguistics 50(1)., pp. 116-139.

URL : https://journals.flvc.org/sal/issue/view/5924
ISSN: 00390-3533
Date de la dernière modification : 2022-01-11