WEBBALL : 28369, type : Journal Article, mots-clés : waf;ghn;lng;grm;u.121;
Langue(s) traitée(s) : Akan (01111).    Langue du texte : en

Appah, Clement Kwamina Insaidoo (2016). Akan verb-noun compounds. Italian Journal of Linguistics 28(2)., pp. 3-24.

URL : https://www.italian-journal-linguistics.com/app/uploads/2021/05/1_Appah.pdf
ISSN: 1120-2726
Date de la dernière modification : 2022-01-11