WEBBALL : 28367, type : Journal Article, mots-clés : waf;mrt;lng;grm;u.741;
Langue(s) traitée(s) : Soninke (01533).    Langue du texte : en

Creissels, Denis (2017). Atypical objects in Soninke (West Mande). Italian Journal of Linguistics 29(1)., pp. 25-52.

URL : https://www.italian-journal-linguistics.com/app/uploads/2021/05/2_Creissels_.pdf
ISSN: 1120-2726
Date de la dernière modification : 2022-01-11