WEBBALL : 27707, type : Journal Article, mots-clés : waf;caf;cmr;lng;grm;t.151;
Langue(s) traitée(s) : Isu (00739).    Langue du texte : de

Kiessling, Roland (2006). Woher kommen die Infixe im Isu (Kameruner Grasland)?. Afrikanistik-Aegyptologie-Online .

URL : https://www.afrikanistik-aegyptologie-online.de/
ISSN 1860-7462
Date de la dernière modification : 2020-03-19