WEBBALL : 27174, type : Book Section, mots-clés : eaf;brn;lng;grm;bnt;j.d.62;
Langue(s) traitée(s) : Kirundi (00336).    Langue du texte : en

Nshemezimana, Ernest & Koen Bostoen (2016). The conjoint/disjoint alternation in Kirundi (JD62): A case for its abolition. In van der Wal, Jenneke & Larry M. Hyman (Eds), The Conjoint/Disjoint Alternation in Bantu, Berlin - Boston : Mouton de Gruyter., pp. 390-425.

978-3-11-049083-1
Date de la dernière modification : 2017-07-06