WEBBALL : 27078, type : Book, mots-clés : waf;caf;cmr;lng;grm;u.520;
Langue(s) traitée(s) : Kolbila (01162).    Langue du texte : de

Littig, Sabine (2017). Linguistische Beschreibung des Kolbila - Eine Adamawasprache der Nordregion Kameruns. Köln : Rüdiger Köppe Verlag. xvi + 227 pp.

978-3-89645-569-7
Date de la dernière modification : 2023-03-31