WEBBALL : 25600, type : Book, mots-clés : waf;caf;cmr;chd;lng;phn;grm;u.500;
Langue(s) traitée(s) : Mambay (01200).    Langue du texte : en

Anonby, Erik John (2011). A Grammar of Mambay. An Adamawa Language of Chad and Cameroon. Köln : Rüdiger Köppe Verlag. XXII + 571 pp.

978-3-89645-425-6
Date de la dernière modification : 2012-10-11