WEBBALL : 25224, type : Book Section, mots-clés : waf;ghn;lng;grm;u.181;
Langue(s) traitée(s) : Ewe (01078).    Langue du texte : en

Ameka, Felix K. (2008). Aspect and modality in Ewe: a survey. In Ameka, Felix K. & Mary Esther Kropp Dakubu, Aspect and Modality in Kwa Languages, Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins., pp. 135-194.

978-90-272-0567-4
Date de la dernière modification : 2011-03-16