WEBBALL : 23324, type : Journal Article, mots-clés : waf;lng;grm;u.800;
Langue du texte : de

Becher, Jutta (2002). Verbalextensionen in den atlantischen Sprachen. Hamburger afrikanistische Arbeitspapiere (HAAP) 1., pp. 1-38.

Date de la dernière modification : 2007-07-10