WEBBALL : 21786, type : Book Section, mots-clés : nea;eaf;sml;etp;kny;lng;x.344;
Langue(s) traitée(s) : somali (01808).    Langue du texte : ru

Zolkovskij, Alexandr Konstantinovich (1978). Stroyeniye niezavisimogo utvierditielnogo predlozheniya v somali. In , Problemy fonetiki, morphologii i sintaksisa afrikanskikh yazykov, Moskva .

Date de la dernière modification : 2007-09-10