WEBBALL : 21538, type : Book Section, mots-clés : saf;rsa;lng;grm;smn;bnt;s.32;
Langue(s) traitée(s) : Noord-Sotho (00473).    Langue du texte : af

Wyk, Egidius B. van (1981). Saamgestelde tye, modi en aspekte in Noord Sotho. In , Opstelle oor taal- en letterkunde opgedra aan prof. J. A. Ferreira by sy aftrede, Johannesburg : Randse Afrikaanse Universiteit.

Date de la dernière modification : 2008-04-04