WEBBALL : 21414, type : Journal Article, mots-clés : waf;nga;sss;lng;
Langue du texte : de

Wolff, H. Ekkehard (1974/75). Neue linguistische Forschungen in Nordostnigeria. Afrika und √úbersee 58-1., pp. 7-27.

Date de la dernière modification : 2007-06-14