WEBBALL : 20983, type : Journal Article, mots-clés : waf;tgo;bnn;lng;dct;u.181;
Langue(s) traitée(s) : Ewe (01078).    Langue du texte : de

Westermann, Diedrich (1955). Ein W├Ârterbuch der Ewe-Sprache. Forschungen und Fortschritte 29., pp. 304-305.

Date de la dernière modification : 2007-09-17