WEBBALL : 20257, type : Journal Article, mots-clés : caf;drc;lng;lcl;bnt;c.83;
Langue(s) traitée(s) : Kuba (00615).    Langue du texte : ne

Vansina, Jan (1958). Taalgeographische toestand in het Kuba-gebied. Aequatoria 21., pp. 1-4.

URL : http://www.abbol.com/bookbank/bookbank_text_fr.html
Date de la dernière modification : 2008-04-21