WEBBALL : 20036, type : Journal Article, mots-clés : afr;ssa;naf;waf;caf;nea;eaf;saf;lng;phn;t.000;v.000;x.000;
Langue du texte : de

Tucker, Archibald Norman (1957). Neue Wege zur Gliederung der afrikanischen Nichtbantusprachen. Phonetica 1-1/2., pp. 39-52.

Date de la dernière modification : 2007-07-06