WEBBALL : 1957, type : Book, mots-clés : waf;civ;lbr;ant;lng;u.351;u.352;u.341;u.342;
Langue(s) traitée(s) : Kran (*? Quel Krahn ?), Grebo (*? Quel grebo ?).    Langue du texte : de

Becker-Donner, Etta (1944). Über zwei Kruvölkerstämme: Kran und Grebo. Wien .

Date de la dernière modification : 2007-09-18