WEBBALL : 1929, type : Thesis, mots-clés : waf;sng;lng;grm;u.813;ths;
Langue(s) traitée(s) : Wolof (00059).    Langue du texte : de

Becher, Jutta (1991). Untersuchungen zu den Verbalweiterungen des Wolof. Universit├Ąt Hamburg (Magisterarbeit).

Date de la dernière modification : 2007-08-27