WEBBALL : 18358, type : Book Section, mots-clés : eaf;ugn;lng;grm;smn;v.922;
Langue(s) traitée(s) : Ik (01953).    Langue du texte : de

Serzisko, Fritz (1993). Lokalisierung im Ik: Beobachtungen zur Verwendung deiktischer Elemente in narrativen Texten. In Müller-Bardey, T. & W. Drossard (Ed), Aspekte der Lokalisation, Bochum : Universitätsverlag Dr Norbert Brockmeyer., pp. 178-200.

Date de la dernière modification : 2007-07-18