WEBBALL : 18357, type : Book, mots-clés : eaf;ugn;lng;grm;smn;v.922;
Langue(s) traitée(s) : Ik (01953).    Langue du texte : de

Serzisko, Fritz (1992). Sprechhandlungen und Pausen: diskursorientierte Sprachbeschreibung am Beispiel des Ik. Tübingen : Max Niemeyer Verlag. 297 pp.

Date de la dernière modification : 2007-07-18