WEBBALL : 18318, type : Book, mots-clés : eaf;lng;grm;bnt;g.42;
Langue(s) traitée(s) : Glagol (*), suakhili (00269).    Langue du texte : ru

Semenkova, Liudmila Alekseevna & Nina Grigorevna Fedorova (1989). Glagol v suakhili: semanticheskie, sintaksicheskie i pozitsoonnye osobennosti osnovnykh suffiksal’nykh glagol’nykh form. Moskva : Izdatelvsto Universiteta Druzhby Narodov. 104 pp.

ISBN(10) 5-20-900207-1
Date de la dernière modification : 2008-04-28