WEBBALL : 18171, type : Journal Article, mots-clés : naf;waf;nga;ngr;lng;grm;smn;x.511a;v.931;ths;
Langue(s) traitée(s) : Hausa (01684), Kanuri (*? 2042 ou un autre kanuri ?).    Langue du texte : de

Schubert, Klaus (1972/73). Zur Bedeutung und Anwendung der Verbalparadigmen im Hausa und Kanuri ; Teil 4. Afrika und √úbersee 56., pp. 90-118.

Date de la dernière modification : 2007-09-18