WEBBALL : 17797, type : Book, mots-clés : naf;nea;egp;lng;grm;smn;x.600;
Langue(s) traitée(s) : Altägyptisch (* ? ), Mittelägyptisch ().    Langue du texte : de

Sander-Hansen, Constantin Emil (19--). Negative Konstruktionen im Alt- und Mittelägyptischen. . 77 pp.

Date de la dernière modification : 2007-09-11