WEBBALL : 17551, type : Journal Article, mots-clés : naf;waf;lng;lxl;x.500;x.100;
Langue(s) traitée(s) : Berberisch (90032), Tschadisch (90170).    Langue du texte : de

Rössler, Otto (1979). Berberisch-Tschadisches Kernvokabular. Africana marburgensia 12-1/2., pp. 20-32.

Date de la dernière modification : 2007-09-19