WEBBALL : 17258, type : Book, mots-clés : waf;tgo;bnn;lng;dct;u.181;
Langue(s) traitée(s) : ewe (01078).    Langue du texte : fr

Riebstein, P. E. (1923). Dictionnaire ewe-français. .

Notes : Says Hintze (1959:59): “Zitiert bei Westermann ... Sonst nicht zu finden.”

Date de la dernière modification : 2007-09-17